Centralt i vårt arbete är att vi har ett starkt engagemang i att förstå vår omvärld. Vi anpassar insamlingsmetoden till varje unik undersökning, men vi har alltid har ett etnografiskt perspektiv i analysarbetet.

Insamlingsmetoder vi ofta använder är:

  • Djupintervjuer och etnografiska samtal
    Intervjuerna kan göras enskilt eller i grupp och genomförs nästan alltid med utgångspunkt från teman istället för fasta intervjufrågor (semistrukturerat). Med utgångspunkt från intervjuteman följer vi de beskrivningar som de intervjuade själva ger. På detta sätt kan vi kan komma åt sådant som är viktigt för målgruppen och som vi (eller våra uppdragsgivare) kanske inte hade kännedom om att vi skulle ställa frågor om.
  • Observationer och deltagande observationer
    Observation är en metod där vi observerar vad människor faktiskt gör. Det kan vara enbart observation där vi som en neutral aktör iakttar hur människor agerar eller en så kallad deltagande observation där vi är med och interagerar vid själva aktiviteten.

Ett iterativt arbetssätt

En iterativ och transparent arbetsprocess möjliggör att valet av insamlingssätt, val av målgrupp och frågeställningar löpande kan anpassas utifrån de insikter vi ser efter varje delmoment. Genom att löpande stämma av med uppdragsgivaren kan vi, tillsammans med uppdragsgivaren, komma så nära en sann och relevant bild av resultatet som möjligt.

Handlingsinriktade leveranser

Vi strävar alltid efter att leverera pedagogiska och handlingsinriktade underlag som inte blir “hyllvärmare” utan verkligen används för att skapa en bättre vardag för målgruppen. Våra leveranser är ofta lättillgängliga rapporter som kombineras med illustrativa beskrivningar i form av exempelvis personas/arketyper och olika former av kund- och upplevelsekartor.

Arbetsprocessenarbetsprocess-3