Etnografi är en vetenskaplig metod (etnologi och kultur- och socialantropologi). I det etnografiska hantverket söks ofta en förståelse  för en målgrupps upplevelser, beteenden, behov, drivkrafter, önskemål och värderingar runt en specifik situation eller tjänst. Beskrivningarna görs oftast utifrån målgruppens egna förklaringsram (synsätt) och hur de förstår och sätter mening på världen.

Med en etnografisk ansats kan vi komma bortom fördefinierade frågor och kan synliggöra målgruppens egna beskrivningar av en specifik situation eller tjänst.

Tre angreppssätt

Det etnografiska arbetet bygger på tre angreppssätt:

  • Helhet
    För att kunna förstå det människor säger, tänker och gör behöver det ses i en helhet; den kultur de ingår i.
  • Närhet
    För att vi ska kunna komma åt det människor säger, tänker och gör behöver vi vara i människors vardag så mycket som möjligt.
  • Förståelse
    För att vi ska kunna nå förståelse behöver vi se till vad människor säger om det de gör, vad de tänker om det de gör och vad de i själva verket gör.