En bra plats att vara på” – Biblioteksundersökning
En etnografisk kundundersökning om vad bibliotekets besökare tycker om verksamhet och utbud, såväl fysiskt som digitalt. Undersökningen genomfördes på uppdrag av Folkbiblioteken i Lunds kommun. Undersökningen omfattade områden som: i vilken utsträckning besökarna tar del av verksamheten, hur de ser på utbud, lokaler, teknik, tillgänglighet, information samt bemötande.

Resultatet har använts för verksamhetsförändringar och verksamhetsplanering. Ni finner rapporten på följande länk:

En insats som gjort skillnad. Utvärdering av AMIF-projektet
Stadsdelsmammor 2.0
Vi följde i rollen som följeforskare och utvärderare det AMIF-finansierade projektet Stadsdelsmammor 2.0 mellan 2017–2020.
Genom att utbilda stadsdelsmammor som verkar i sitt närområde har projektet haft som mål att tredjelandsmedborgares sociala isolering ska brytas, att deras delaktighet i samhället ska öka och att de ska närma sig arbetsmarknaden. Uppdraget genomfördes för Arbetsmarknadsförvaltningen, Helsingborgs stad.
Ni finner slutrapporten på följande länk:

På följande länk, under rubriken Avslutade EU-projekt och Stadsdelsmammor 2.0, finner ni även några av de filmer vi gjort för projektet:  https://helsingborg.se/kommun-och-politik/samarbete/internationellt/eu-projekt/


Röster från immigranter i Norden – Om att bli en del av samhället
På temat integrationsinsatser sett ur etablerade immigranters perspektiv samlade vi 2017 in lärande exempel från Danmark, Finland, Norge och Sverige genom djupintervjuer med immigranter. Uppdraget genomfördes för Nordens välfärdscenter och ni finner rapporten på följande länk:https://issuu.com/nordicwelfare/docs/roster_fran_immigranter_i_norden_we?e=30952623/64114204

Utöver rapporten producerade vi också några korta filmer (filmerna #2-4 på följande länk är intervjuer och filmer vi har gjort): https://nordicwelfare.org/integration-norden/om-oss/filmer/


”En plats för alla.” En etnografisk behovs- och användarundersökning gällande folkbiblioteken i Göteborg (2017)
Etnografisk behovs- och användarundersökning för Kulturförvaltningen i Göteborgs Stad av både användares och icke-användares behov och bild av bibliotekets utbud. Genomförande av semistrukturerade djupintervjuer med användare och icke-användare, genomförande av kortintervjuer med användare samt deltagande observationer. Nedan finner ni en länk till rapporten:
http://www.mynewsdesk.com/se/stadsbiblioteket-goeteborg/documents/en-plats-foer-alla-behovs-och-anvaendarundersoekning-gaellande-folkbiblioteken-i-goeteborg-77270

För Kulturförvaltningen i Göteborgs Stad har vi även gjort en undersökning runt folkbibliotekets betydelse för medborgare under Corona (2020). Här finner ni rapporten ”Folkbibliotekets betydelse under Corona”: https://goteborg.se/wps/wcm/connect/06124e5e-df70-47c2-8ef6-cee29ed44e30/Folkbibliotekets+betydelse+under+Corona.pdf?MOD=AJPERES


Mitt bästa sommarlov – Utvärdering av Sommarlovssatsningen för Göteborgs Stad
Utvärdering av barns och ungas upplevelser av Sommarlovssatsningen. Uppdraget genomfördes 2019 för Göteborgs Stad och handlade om att synliggöra hur barn och ungdomar upplever aktiviteterna, vilken betydelse aktiviteterna har för deras upplevelse av ett meningsfullt, betydelsefullt sommarlov samt vilken effekt de har för barnen och de unga.

Utvärdering av RFSU Stockholms baspass för högstadie- och gymnasieungdomar i Stockholms län
Utvärdering som genomfördes med syfte att få en bild av hur ungdomarna i Stockholms län upplever RFSUs sexualupplysningspass samt deras perspektiv på och upplevelser och behov av sex- och samlevnadsundervisning. Genomfördes främst genom semistrukturerade gruppintervjuer med högstadie- och gymnasieungdomar samt kompletterande intervjuer med skolpersonal och informatörer. Uppdraget genomfördes för RFSU Stockholm (2018-2019). 
Ni finner rapporten på följande länk: https://www.rfsu.se/globalassets/pdf/rapport-utvardering-rfsus-baspass.pdf

”Där man kan vara hela sig själv.” Utvärdering av Hivskolan och Konferensen för unga vuxna med hivinfektion.
Utvärdering av insatsen samt beskrivning av hur barn, ungdomar och unga vuxna som lever med hivinfektion upplever Hivskolan och Konferensen för unga vuxna med hivinfektion. Genomfördes främst genom djupintervjuer. Utvärderingen genomfördes med etnografisk ansats i syfte att komma bortom fördefinierade frågor och synliggöra hur de som lever med hivinfektion beskriver insatsen. Uppdraget genomfördes för Stockholms läns landsting, Smittskydd Stockholm.
Ni finner rapporten på följande länk: