Vi genomför processutvärderingar, lärande utvärderingar (tidigare kallad följeforskning) samt resultat- och effektutvärderingar.

Oavsett vilken form av utvärdering vi genomför så görs den utifrån ett etnografiskt perspektiv. Det innebär att vi alltid tar reda på vad insatsen eller projektet som utvärderas har haft för betydelse för målgruppen samt vilka effekter insatsen har gett ur ett målgruppsperspektiv. Därefter, med goda kunskaper om målgruppen, utvärderar vi hur väl insatsens process har fungerat som helhet.

Exempelvis har vi, på uppdrag av Stockholms Läns Landsting, utvärderat Hivskolan och konferensen för unga vuxna som lever med hivinfektion utifrån detta perspektiv. Utvärderingen genomfördes i syfte att synliggöra vilket stöd och vilka effekter insatserna ger till de barn, ungdomar och unga vuxna som lever med hivinfektion.

Processutvärdering

De processutvärderingar vi genomför har fokus på att utvärdera hur väl ett projekts process eller en verksamhetsprocess fungerar. Dessa utvärderingar görs, traditionellt sett, ofta i form av en halvtidsutvärdering och en slututvärdering.

Lärande utvärdering

De lärande utvärderingar vi genomför innebär att vi kontinuerligt är med och följer ett specifikt projekt. Vår roll är att löpande stötta projektet (projektledare, styrgrupp och projektmedarbetare) så att det på bästa sätt och med full potential når önskade mål.

Resultat- och effektutvärdering

En resultat- och effektutvärdering innebär att vi analyserar och utvärderar de effekter ett specifikt projekt har haft. Beroende på målet med utvärderingen (mot vilken bakgrund utvärderingen görs), genomförs uppdraget med fördel i form av en inledande “nollmätning” samt en uppföljande “eftermätning” i syfte att säkerställa en aktivitets effekt.